Centrum 765V 

Centrum 765V
Centrum 765V
Sn: 121-40XX
Tubes: 7F8, 7H7, 7B6, 7B5, 7Z4, 6U5/6G5
Dimensions: 460 x 295 x 210 (mm)
Year: 1948
ID: 0845