Opera 666V 

Opera 666V
Opera 666V
Sn: 192XXv
Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, AZ1, EM11
Dimensions: 550 x 400 x 250 (mm)
Year: 1946
ID: 1100