Philips - 694 - V 

Philips - 694 - V
Philips - 694 - V
Nr: 803XX
Tubes: ECH3, EF9, EF9, EBL1, AZ1 
Year: 1944
ID: 0062