Philips B5SF92A 

Philips B5SF92A
Philips B5SF92A
Sn: 0216XX
Tubes: ECC85, ECH81, EF89, ECL82, ECL82, ECL82, ECL82, EM80
Year: 1960
ID: 0052