Radiola 352V 

Radiola 352V
Radiola 352V
Sn: 13XX
Tubes: VMP4G, N41, U12
Year: 1935/36
ID: 0143