Salora 750-V 

Salora 750-V
Salora 750-V
Sn: 200XX
Tubes: ECH3, EF9, EF9, EBL1, AZ1
Year: 1948
ID: 0173